Salgsbetingelser påmeldingsturer
for Din Busstur AS

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerett loven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder.

Innholdsfortegnelse:

1]  Avtalen
2]  Partene
3]  Pris
4]  Avtaleinngåelse
5]  Betaling
6]  Levering
7]  Risikoen for reisen
8]  Angrerett – Avbestilling ved påmeldingsturer
9]  Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
10] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
11]  Arrangørens rett til å avlyse reisen
12]  Personopplysninger
13]  Konfliktløsning

1] Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår.
Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke
strider mot ufravikeliglovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av
varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2] Partene
Selger er Din Busstur AS, v/ Ole Morten Elgseter, post@dinbusstur.no, telefon: 91 11 89 80,
org nr.: 815 070 542, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar
bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3] Pris
Den oppgitte prisen for turen er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og
tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4] Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke
bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken
eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5] Betaling

Alle våre reiser kan bestilles direkte hos Din Busstur AS. Kunden må ved bestilling påse at alle navn er riktige og
stavet slik det framgår i passet. Etter bestilling av reisen vil du få tilsendt en bestillingsbekreftelse. Forsinket betaling
anses som mislighold og gir arrangøren rett til å annullere bestillingen. Kontroller omgående at faktura/deltakerbevis er utsendt på riktig dato/tur og at korrekt påstigningssted/tid er påført. Betaling kan foretas med kredittkort eller
debetkort via Stripe til bedriftens konto, ved Vipps eller via tilsendt faktura på e-post.

6] Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har deltatt på reisen.

7] Risikoen for reisen
Risikoen for reisen ligger på Din Busstur AS frem til reisen er gjennomført, i henhold til det som er annonsert, eller
andre skriftlig særskilte avtaler.

8] Angrerett – Avbestilling ved påmeldingsturer
Avbestilling skal skje skriftlig. Den reisende kan avbestille turen etter følgende regler:

Flerdagsturer:

1. Ved avbestilling inntil 105 dager før avreisedato betales et administrasjonsgebyr på Kr 500,- pr. person.

2. Ved avbestilling 105 – 61 dager før avreisedato beholder arrangøren depositumet.

3. Ved avbestilling 60 dager tom 36 dager belastes 50% av reisens totale pris.

4. Ved avbestilling f.o.m 35 dager og frem til avreisedato er det ingen refusjon.

Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller og reisens pris er basert på at to eller flere personer disponerer
samme rom, har arrangøren rett til å ta ut tillegg for de resterende personer i henhold til gjeldende prislister.
I noen tilfeller kan avbestillingsreglene avvike fra dette som følge av garantier og betalingsforpliktelser til
underleverandører som flyselskaper, ferge & cruiserederier etc. I så fall er dette oppgitt i den aktuelle turens
program på vår nettside og/eller i trykket program.
I enkelte tilfeller må flybilletten eller andre reisebilletter betales i sin helhet. Dersom avbestillingen skyldes sykdom
og kunden har tegnet avbestillingsforsikring i sin forsikring refunderes dette av forsikringsselskapet etter vanlige
regler.

Reiseforsikring:

Vi anbefaler alle våre reisende å ha gyldig reiseforsikring samt Europeisk Helsetrygdekort for reiser i Europa. Vi
anbefaler også å tegne en avbestillingsforsikring, dersom dette ikke er inkludert i selve reiseforsikringen.
Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer.

Dagsturer: Fri avbestilling inntil 1 uke før avreise.

9] Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist:

Dersom en deltaker finner grunn til å klage på reisen eller dens gjennomføring (overnattingssteder, mat m.m.) må
klagen fremsettes for reiseleder/sjåfør på stedet som straks vil forsøke å rette på forholdet, eller kontakte din
Busstur AS sitt kontor. En eventuell reklamasjon som ønskes behandlet etter hjemkomst, må være innsendt skriftlig
til arrangøren innen to uker etter turens slutt. Hvis det mellom arrangør og den reisende oppstår uenighet om
forståelse av denne kontrakt eller arrangørens reisevilkår forøvrig, og tvisten ikke løses i minnelighet, kan den
reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemnda for pakkereiser.
Vi tar forbehold om endringer som kan komme etter at programmet er trykket og som da vil bli bekjentgjort
gjennom vedlegg/særtrykk, og om forandringer i reiseruten som kan inntreffe ved uforutsette hendinger. Vi tar
forbehold om endringer i priser og betingelser etter katalogtrykk, samt trykkfeil i katalog og annet opptrykt
materiale.

10] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold:

Den reisende skal betale det avtalte beløp på det tidspunkt som er fastsatt i arrangørens vilkår og som fremkommer
på betalingsdokumentet. Den reisende plikter å rette seg etter reiseleders anvisninger og å utvise vanlig
hensynsfullhet overfor medreisende. Den reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse for medreisende.
Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan vedkommende nektes eller utelukkes fra resten av reisen
uten å kunne kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Er reisen påbegynt, kan den reisende pålegges å bære
omkostningene selv ved hjemreisen. Den reisende må være i stand til å ta vare på seg selv og selv kunne håndtere
medbragt bagasje. Spesielle behov på turen og underveis må det opplyses om ved påmelding. Den reisende må selv
sørge for de nødvendige papirer for reisen som pass, visum osv. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom
de nødvendige papirer ikke er medbragt. Videre plikter den reisende å gjøre opp for egne ekstraregninger som
pådras underveis telefon minibar osv.
Feilstavet navn som ikke er meldt endret kan medføre en kostnad ved en eventuell navneendring, som vil bli belastet
kunden. Det er derfor viktig å kontrollere opplysningene på deltagerbeviset umiddelbart etter utstedelse. Det er den
reisendes eget ansvar å stille med gyldig pass!

11] Arrangørens rett til å avlyse reisen.

Arrangøren kan avlyse en reise hvis:

1. Det ikke melder seg et tilstrekkelig antall reisende.

2. Det inntreffer forhold som man ikke er herre over (force majeure) som krig, krigstilstand, naturkatastrofer,
epidemier, arbeidskonflikter og tilsvarende.

3. Forhold på destinasjonen som gjør det urimelig å kreve at avtalen blir gjennomført.

12] Personopplysninger:

Behandlings ansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet,
kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig
for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli
utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte
tilfelle.

13] Konfliktløsning:

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.
Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på
telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.